Select Page

Trovanje medikamentima

Akademija za estetiku I kozmetologiju “Purity”
SEMINARSKI RAD
Tema: Trovanje medikamentima
Predmet: Patologija
Student: Aleksandra Nikolilc      Mentor: Prof. dr Olivera Matovic

Beograd, 2021.
SADRZAJ
1.UVOD………………………………………………………………………………………..3
2.TOKSIKOLOGIJA………………………………………………………………………..3,4
3.AKUTNA TROVANJA MEDIKAMENTIMA……………………………….4,5
4.TROVANJE ANTIDEPRESIVIMA……………………………………………………..5
5.TROVANJE ANTIPSIHOTICIMA…………………………………………………..6
6.TROVANJE ANKSIOLITICIMA…………………………………………………..6,7
7. PRIMERI DRUGIH LEKOVA KOJI MOGU DOVESTI DO AKUTNOG TROVANJA…7
8.PRINCIPI LECENJA AKUTNIH TROVANJA…………………………………………………….8
9.ZAKLJUCAK……………………………………………………………………………………………….8
10.LITERATURA…………………………………………………………………………………………..9

1.UVOD
Prema podacima Američkog udruženja centara za kontrolu trovanja tokom 2010.
godine u Americi je zabeleženo 2,4 miliona slučajeva trovanja, a najčešći uzročnici
trovanja bili su u analgetici (11,5%), zatim kozmetički proizvodi (7,7%), sredstva
koja se koriste u domaćinstvu (7,3%), sedativi/hipnotici/antipsihotici (6%), igračke
(4,2%) itd (1). Dakle, može se reći da lekovi kao uzročnici trovanja imaju značajan
udeo u ukupnom broju trovanja, a ako se posmatraju samo trovanja sa smrtnim
ishodom, preuzimaju potpuni primat (više od 80%). Među lekovima uzročnicima
trovanja sa letalnim ishodom najznačajnije su sledeće grupe lekova: analgetici,
kardiovaskularni lekovi, antidepresivi, sedativi/hipnotici/antipsihotici. Kao razlog
trovanja sa letalnim ishodom u skoro polovini slučajeva navodi se samoubistvo,
zatim zloupotreba, zatim greške u terapiji ili nepravilna upotreba leka. Trend
trovanja lekovima raste. Tako je između 1999. i 2005. godine godišnji broj smrti
usled predoziranja lekovima u SAD više nego udvostručen, sa 11 155 na 22 448, sa
najvećim povećanjem u grupi osoba starosti od 35 do 44 godina.

2.TOKSIKOLOGIJA
 Klinička toksikologija je medicinska disciplina koja se bavi proučavanjem
delovanja hemijske materije na organizam i odgovora organizma na to
delovanje.
 Akutna trovanja su posledica unosa dovoljnih količina hemijske materije
koje u kratkom vremenskom intervalu mogu dovesti do remećenja
osnovnih fizioloških funkcija organizma, pa i njegove smrti.
Akutna trovanja mogu biti namerna
 suicidalna
 zadesna (akcidentalna)
 kriminalna
Prema putu ulaska hemijskih materija (otrova) u organizam, akutna trovanja
mogu biti:
 inhalaciona
 peroralna
 perkutana
 parenteralna

3.AKUTNA TROVANJA MEDIKAMENTIMA
Akutna trovanja lekovima predstavljaju i jedan od značajnih uzročnika smrtnih
ishoda. Ona se manifestuju klinickim pokazateljima nastalim nakon jednokratnog
delovanja toksicne doze nekog hemijskog elementa.
Akutna trovanja predstavljaju visedimenzionalni fenomen, koji izuzev faktora
rizika I bioloskih karakteristika pojedinaca u mnogome determinise politickoekonomski aspekt u nekom regionu, jer se teski periodi kao sto je slucaj sa
zemljama u tranziciji, uvek reflektuju na incidencu akutnih trovanja predstavljajuci
pouzdan indikator socijalnih nezadovoljstva.
U nizu studija sprovedenih sa ciljem analize epidemioloških i kliničkih varijabli od
znacaja za akutna trovanja, poseban akcenat je stavljen na siromaštvo,
nezaposlenost, nizak obrazovni nivo i nezadovoljavajući položaj porodice kao
prediktore suicidnog ponasanja.Posledica toga je da su namerna trovanja u
pojedinim sredinama znatno češća od zadesnih. Rezultati ukazuju da akutno
samootrovane u najvećem broju odlikuju karakteristične osobine, kao što su
prisustvo psihijatrijskih obolenja i značajnih psiho-relacionih
poremećaja,organskih bolesti, konzumiranje alkohola i drugih sredstva
zloupotrebe. I kada ishod akutnog trovanja nije fatalan, u ovakvim situacijama
prognoza bolest je lošija ukoliko se trovanje ponavlja, čime rizik za krajnji letalnai
ishod raste. Stoga je neophodno da se uspostavi terapijski program za ove
pacijente koji pokriva ne samo akutnu situaciju, već uključuje i dugoročnu
prevenciju, čime se formira optimalni terapijski kompleks.

4.TROVANJE ANTIDEPRESIVIMA
Antidepresivi eliminišu poremećaje raspoloženja (manija, depresija) I poboljšavaju
raspoloženje tako što aktiviraju ili inhibiraju psihomotornu funkciju i deluju kao
anksiolitici .. Iz ove grupe najznačajniji su triciklični antidepresivi. Simptomi i znaci
trovanja: poremećaj svesti do nivoa kome, tonično hlonični grčevi, midrijaza
(proširene zenice), hipotenzija, poremećaji srčanog ritma (tahikardija,
ekstrasistolija, poremećaji sprovođenja), hipotermija.
Prva pomoć i lečenje
Intubacija i veštačka ventilacija po potrebi, infuzije bikarbonata, diazepam kod
konvulzija, fenitoin kod poremećaja ritma. Ispiranje želuca i aktivni ugalj što pre.

5.TROVANJE ANTIPSIHOTICIMA
Antipsihotici se uglavnom primenjuju u terapiji šizofrenije, ali i u drugim stanjima
agitacije. Ovi lekovi prevashodno koriguju simptome (manije, halucinacije), a ne
leče poremećaj zdravlja koji je najčešće „za ceo život“ I prouzrokuje
onesposobljenost za različite segmente života.
Lečenje obuhvata sledece:
Sprečavanje apsorpcije izazivanjem povraćanja ili lavažom želuca uz primenu
aktivnog uglja, simptomatsku i suportivnu terapiju koja podrazumeva korigovanje
eventualnog acidobaznog ili elektrolitskog disbalansa, primenu antiaritmika ili
drugih mera kardiorespiratorne reanimacije. S obzirom na činjenicu da većina
lekova iz ove grupe ima veliki volumen distribucije, odnosno da se u deset puta
većoj količini akumuliraju u masnom tkivu nego što se vezuju za proteine plazme,
hemodijaliza nije efikasna kao metod lečenja trovanja.

6.TROVANJE ANKSIOLITICIMA
Većina psihijatrijskih poremećaja udružena je sa anksioznošću. Lekovi iz grupe
anksiolitika ili trankilizera ne pokazuju antipsihotički efekat, već deluju kao
sedativi, eliminišu napetost i nagomilane strahove. Kao takvi, predstavljaju I
neizbežnu komponentu u terapiji drugih nepsihijatrijskih oboljenja pokazujući
simptomatski, a ne kauzalni terapijski efekat. Najčešće propisivani lekovi iz ove
grupe su benzodiazepine. Pri upotrebi benzodiazepina razvija se tolerancija na lek,
što povlači za sobom povećanje doze. Duža upotreba ove grupe preparata izaziva
zavisnost. Smatra se da ne dovode do trovanja sa smrtnim ishodom kod zdravih
osoba, jer veća količina deluje emetično (izaziva povraćanje), pa se te
prekomerne količine izbace povraćanjem. Njihova toksičnost jako se povećava ako
se istovremeno primenjuje sa lekovima koji deluju depresivno na centralni nervni
sistem (CNS) – alkohol, barbiturati, fenotiazini. Simptomi i znaci trovanja:
poremećaj svesti od somnolencije do kome, laka do srednje teška hipotenzija
(snižen krvni pritisak), bradikardija (usporen rad srca), retko depresija disanja.
Prva pomoć i lečenje
Ispiranje želuca, infuzije tečnosti (forsiranje alkalne diureze). Specifičan antidot je
flumazenil.

7.PRIMERI DRUGIH LEKOVA KOJI MOGU DOVESTI DO AKUTNIH TROVANJA
 Antihistaminici su još jedna grupa lekova koja često dovodi do akutnih
trovanja.Ovi lekovi su strukturno slični histaminu i antagonizuju njegove
efekte, poseduju antiholinergičke efekte koji se ispoljavaju kao vrtoglavica,
proširene zenice, suva koža, temperatura, tahikardija, delirijum i
halucinacije, a takođe mogu ispoljiti toksične efekte na CNS.
 Paracetamol je, pored aspirina, najčešće korišćeni analgetik i antipiretik kojI
koriste milioni pacijenata širom sveta. Iako efikasan i bezbedan u
terapijskim dozama, paracetamol je jedan od najčešćih uzročnika akutnih
trovanja lekovima. Činjenica je da su dve tablete potpuno bezbedne, ali da
dvadeset dve mogu dovesti i do letalnog ishoda. Paracetamol je
hepatotoksičan i za razliku od salicilata ne ispoljava rane neurološke ili neke
druge upozoravajaće znake toksičnosti, sve dok ne dođe do
ireverzibilnogoštećenja jetre. Upravo je paracetamol primer da i lek koji se
izdaje u celom svetu bez lekarskog recepta, može dovesti do smrti ukoliko
se ne dozira na odgovarajući način.

8.PRINCIPI LECENJA AKUTNIH TROVANJA
Lečenje otrovanog pacijenta bazira se na:
1. Poznavanju osobina toksične materije;
2. Prevenciji dalje absorpcije;
3. Ubrzanju eliminacije absorbovane toksične materije i njenih metabolita;
4. Lečenju simptoma;
5. Davanju specifičnih antagonista (antidote)
A-Airway
B-Breathing
C-Circulation
D-Decontamination
E-Elimination

9.ZAKLJUCAK
Svake godine se registruje veliki broj trovanja lekovima koja za posledicu mogu
imati reverzibilna i ireverzibilna oštećenja organizma, pa i smrtni ishod. Ovaj
problem je prisutan u svim zemljama, od najrazvijenijih pa do nerazvijenih, i samo
zajedničkim naporima i zalaganjima lekara, farmaceuta i zdravstvenog sistema u
celini, kao i edukacijom pacijenata, možemo smanjiti broj trovanja lekovima.

10.LITERATURA
Prirucnik iz farmakologije I toksikologije-Slobodan M. Jankovic
Toksikologija-Dr Milan Jokanovic (profesor medicinskog fakulteta u Beogradu)
https://www.stetoskop.info/hitna-stanja/trovanje-lekovim

POSTANI ESTETIČAR KOZMETIČAR, MAKE UP ARTIST ILI WELLNESS I SPA TERAPEUT

prirodna nega lica protiv bubuljica

Više informacija na telefon 0607237853