Select Page

Transporti kroz ćelijsku membranu

Transport kroz ćelijsku membranu

 

 • Membranski transport predstavlja razmenu meterije između intracelularne i ekstracelularne sredine kroz ćelijsku membranu
 • Intracelularna i ekstracelularna sredina
 • Intracelularna sredina predstavlja unutrašnjost ćelije odnosno prostor ispunjen citoplazmom sa organelama i jedrom.
 • Ekstracelularna sredina je sredina izvan, odnosno između ćelija. Ove dve sredine razdvojene su ćelijskom membranom

Struktura ćelijske membrane

 • Ćelijska membrana je izgrađena kao lipidni dvosloj u koji su uronjeni razni proteini.
 • Lipidi (masti) su nepolarna, liposolubilna jedinjenja, koja se ne mešaju ni sa intracelularnom, ni sa ekstracelularnom tečnošću

Pasivni i aktivni transport

 • Transport molekulakrozćelijskumembranumože se vršitipasivno (difuzija), bezutroškaenergijeiaktivnosautroškomenergije

Difuzija kroz ćelijsku membranu

 • Bezutroškaenergije
 • Svi molekuli i joni u tečnosti i gasovima su u stalnom kretanju. Molekuli i joni se usled brojnih međusobnih sudaranja kreću sa mesta veće na mesto manje koncentracije. Ovakvo kretanje se zove difuzija.
 • Difuzijakrozćelijskumembranu se deli naprostuiolakšanu.

Osmoza

 • Pošto je ćelijska membrana polupropustljiva u određenim slučajevima može doći do razlike u osmolarnosti između ekstra i intraclularnog prostora. Kada se to dogodi dolazi do kretanja vode sa mesta manje osmolarnosti, do mesta veće osmolarnosti kroz ćelijsku membranu.
 • Ovajproceskretanjavodenaziva se osmoza.

Aktivni transport

 • Aktivni transport je transpotr kroz ćelijsku membranu koji zahteva utrošak energije
 • Premaizvoruenergijeaktivni transport je podeljennaprimarniisekundarni.
 • Kodprimarnogaktivnogtransportaenergija se dobijarazlaganjem ATP-a (molekul adenozin tri fosfat)
 • Sekundarniaktivni transportje jedanoblikaktivnogtransportaprikome se energija ne dobijarazlaganjemenergetskihjedinjenjakaonpr. ATP, već se transport obavljazajednosanekimdrugimvidomtransporta
 • Kroz ćelijsku membranu se aktivnim transportom razmenjuju

– Na, K, Ca, Fe, H

– Neki šećeri i aminokiseline

Endocitoza

 • Veomavelikečesticeulaze u ćelijuzahvaljujućiposebnojfunkcijućelijske membrane koja se zoveendocitoza.

Postojedvevrsteendocitoze:

pinocitoza

fagocitoza

 • Pinocitozomulaze u ćelijukrupnimolekulikaonpr. proteini. Ovakviproteini se običnovežuzareceptorenapovršinićelijske membrane.izraženakododbrambenihćelija-makrofaga

Ovajproceszahtevaenergijuiz ATP-a.

 • Fagocitozadoslovnoznačićelijajede. Odvija se istokaoipinocitoza, samoštosučesticejošveće, pa se čakičitavećelijemogufagocitovati. Postojećelijekojesu se specijalizovalezafagocitozu, a to sumakrofagiineutrofili. Ovećelijevršeodbrambenefunkcijeimogufagocitovatiraznebakterije.

Student: Marija Krstić, Dejana Milutinović

Smer: Estetičar – kozmetičar

Seminar iz fiziologije: Transporti kroz ćelijsku membranu

Mentor : prof. Vukan Babić

Akademija za estetiku i kozmetologiju Purity

 

Želite biti profesionalac u oblastima nege i lepote?

349295bf14d38a4abf19d9075dc4a842 copy