Select Page

PRIPREMA ZAKONA O ZASTITI OD ZARAZNIH BOLESTU U KOZMETICKOM SALONU

AKADEMIJA ZA ESTETIKU I                                                    KOZMETOLOGIJU”PURITY”

 

 

TEMA: Primena zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u kozmetičkom salonu

PREDMET: Administracija i zakonodavstvo

 

 

                             -SEMINARSKI RAD-

 

 

 

Profesor:                                                                Student:

Željko Stanojević                                                  Teodora Novaković

 

 

 

Beograd,2017

SADRŽAJ:

 

 

 1. Uvod
 2. Šta je zapravo zaštita stanovništva od zaraznih bolesti
 3. Zarazne bolesti
 4. Mere zaštite
 5. Kazne
 6. Zaključak
 7. Literatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMENA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI U KOZMETIČKOM SALONU

 

 

UVOD

 

Ovim zakonom uredjuju se zaštita stanovništva od zaraznih bolesti i posebna zdravstvena pitanja, odredjuju se zarazne bolesti koje ugrožavaju zdravlje stanovništva Republike Srbije i čije sprečavanje i suzbijanje je od opšteg interesa za Republiku Srbiju, sprovodjenje epidemiološkog nadzora i mera, način njihovog  sprovodjenja i obezbedjivanje sredstava za njihovo sprovodjenje, vršenje nadzora nad izvršavanjem ovog zakona, kao i druga pitanja od značaja za zastitu stanovništva od zaraznih bolesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Šta je zapravo zaštita stanovništva od zaraznih bolesti?

 

 

Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti jeste organizovana i sveukupna delatnost društva sa ciljem sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, kao i njihovog odstranjivanja i iskorenjivanja.

Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti sprovodi se obavljanjem epidemiološkog nadzora i planiranjem, organizovanjem i primenom propisanih mera, kontrolom sprovodjenja tih mera i obezbedjenjem materijalnih i drugih sredstava za njihovo sprovodjenje.

Zaštita stanovništva od unosa zaraznih bolesti iz drugih zemalja obuhvata i primenu mera utvrdjenih zakonima i potvrdjenim medjunarodnim ugovorima.

Zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti koje se mogu preneti sa životinja na ljude sprovode zdravstvene ustanove, privatna praksa i pravna lica koja obavljaju zdravstvenu delatnost u saradnji sa nadleznim organima iz veterinarske delatnosti.

Sprovodjenje mera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti propisanih ovim zakonom i obezbedjivanje sredstava za njihovo

sprovodjenje imaju prioritet u odnosu na sprovodjenje ostalih mera u oblasti zdravstvene zaštite.

ZARAZNE BOLESTI

 

Zarazne bolesti prema sledecim kriterijuma u smislu ovog zakona su:

 1. bolesti koje dovode ili mogu da dovedu do značajnog obolevanja ili do smrtnog ishoda, a posebno one za čiju je prevenciju potrebna šira koordinacija aktivnosti;
 2. bolesti gde razmena informacija može da obezbedi rano upozoravanje o pretnji po javno zdravlje;
 3. retke i ozbiljne zarazne bolesti, koje nisu prepoznate u Republici Srbiji, a za koje grupisanje podataka moze da ukaže na faktore odgovorne za njihovu pojavu;
 4. bolesti za koje postoje efikasne mere sprečavanja u cilju dobrobiti stanovnistva;
 5. bolesti kod kojih poredjenje učestalosti sa drugim sredinama moze doprineti proceni i unapredjenju programa zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.

 

 

Zarazne bolesti po kategorijama i posebna zdravstvena pitanja nad kojima se sprovodi epidemiološki nadzor i protiv kojih se primenjuju mere sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti su:

 1. Bolesti koje se mogu spreciti imunizacijom
 2. Difterija
 3. Infekcije uzrokovane hemofilusom influence grupe B
 4. Influenca/Grip uključujuci influencu A
 5. Morbili/Male boginje
 6. Parotitis/Zauške
 7. Pertusis/Veliki kašalj
 8. Poliomijelitis/Decja paraliza
 9. Rubela/Crvenka
 10. Variola vera/Velike boginje
 11. Tetanus
 12. Polno prenosive bolesti:
 13. Infekcije hlamidijom
 14. Gonokokne infekcije
 15. Infekcija uzrokovana virusom humane imunodeficijencije (HIV-om)
 16. Sifilis
 17. Virusni hepatitisi
 18. Hepatitis A
 19. Hepatitis B
 20. Hepatitis C
 21. Bolesti koje se prenose hranom i vodom i bolesti uzrokovane okruženjem:
 22. Antraks
 23. Botulizam
 24. Kampilobakterioza
 25. Kriptosporidioza
 26. Lambliaza
 27. Infekcija uzrokovana enterohemoragijskom E
 28. Listerioza
 29. Salmoneloza
 30. Sigeloza
 31. Toksoplazmoza
 32. Trihineloza
 33. Jersinioza
 34. Ostale bolesti
 35. Bolesti koje se prenose nekonvencionalnim uzročnicima

Zarazne spongioformne encefalopatije, varijanta Krojcfeldt-Jakobsove bolesti,

 1. Bolesti koje se prenose vazduhom
 2. Legioneloza
 3. Meningokokna bolest
 4. Pneumokokne infekcije
 5. Tuberkuloza
 6. Tezak akutni respiratorni sindrom
 7. Ehinokokoza
 8. Besnilo
 9. Tularemija

24.Avijarna influenca kod ljudi

 1. Infekcija uzrokovana virusom Zapadnog Nila
 2. Hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom
 3. Ozbiljne uvezene bolesti
 4. Kolera
 5. Malarija
 6. Kuga

 

 

 

U slučaju opasnosti od zarazne bolesti koja nije odredjena u ovom zakonu, a koja u vecoj meri moze ugroziti stanovništvo Republike Srbije, Vlada na predlog ministra nadležnog za poslove zdravlja ,moze takvu bolest proglasiti zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Srbiju, kao i odrediti odgovarajuće mere, uslove i način sprovodjenja.

 

 

 

 

MERE ZAŠTITE

 

 

Posebne mere

Posebne mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti su:

 1. rano otkrivanje izvora, rezervoara i puteva prenosenja zaraze;
 2. epidemiološko ispitivanje i istraživanje;
 3. laboratorijsko ispitivanje radi utvrdjivanja uzročnika zaraznih bolesti;
 4. postavljanje dijagnoze zarazne bolesti;
 5. prijavljivanje;
 6. prevoz, izolacija i lečenje;
 7. zdravstveni nadzor i karantin;
 8. imunizacija i hemioprofilaksa;
 9. dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija po epidemiološkim indikacijama;
 10. zdravstveni pregledi odredjenih kategorija zaposlenih lica u objektima pod sanitarnim nadzorom, kao i odredjenih kategorija stanovništva radi utvrdjivanja nosilaštva uzročnika zaraznih bolesti;
 11. zdravstveno vaspitanje i obrazovanje odredjenih kategorija zaposlenih lica;
 12. informisanje zdravstvenih radnika i stanovništva.

 

 

 

Posebne mere organizuju i neposredno sprovode zdravstvene ustanove, privatna praksa i pravna lica koja obavljaju i zdravstvenu delatnost, zdravstveni radnici i organi državne uprave.

 

 

 

 

KAZNE

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj zdravstvena ustanova i drugo pravno lice ako:

 1. obavlja dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, a ne ispunjava propisane uslove
 2. ne omoguci organu uprave nadležnom za poslove sanitarnog nadzora, kao i zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima da vrše nadzor i propisane preglede lica i proizvoda, objekta, prostorija, uredjaja i opreme, kao i uzimanje potrebnog materijala za laboratorijsko ispitivanje i preduzimanje drugih propisanih i naredjenih mera radi sprečavanja ili suzbijanja zaraznih bolesti
 3. ne postupi po naredjenim merama i ne uzme obavezno učešće u suzbijanju zarazne bolesti i korišćenju odredjenih objekata, opreme i prevoznih sredstava.

Za prekršaj , kazniće se odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi i drugom pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 150.000 dinara.

Za prekršaj, kazniće se osnivač privatne prakse, preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

Za prekršaj, kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 150.000 dinara.

ZAKLJUČAK

Mislim da je dezinfekcija i strerilizacija kako u kozmetičkom salonu tako i u drugim objektima veoma bitna kako ne bi dolazilo do zaraznih bolesti. Svaki zakon se mora poštovati tako da ako klijent u našem kozmetickom salonu dobije neku zaraznu bolest ima pravo da se žali.

 

 

 

 

Literatura

 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_stanovnistva_od_zaraznih_bolesti.html

POSTANI I TI KOZMETICAR-ESTETICAR

kontakt telefon mozede dobiti klikom na dugme