+381607237853 akademija.purity@gmail.com

Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu i Akademija Purity potpisali sporazum o saradnji Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu. Kompletnu make up podrsku vodi Akademija za estetiku i kozmetologiju Purity na osnovu potpisanog bilateralnog protokola o saradnji. Studenti sa smera Make up artist i profesori koji vode ovaj smer, daju na ovaj nacin podrsku razvoju dramske umetnosti u Srbiji a o kvalitetu znanja studenata Akademije Purity govori upravo jedan ovakav sporazum sa prestiznim drzavnim fakultetom u Beogradu

Fakultet dramskih umetnosti

Фaкултeт дрaмских умeтнoсти у Бeoгрaду прeдстaвљa нaјзнaчaјнију институцију умeтничкoг и нaучнoг дрaмскoг oбрaзoвaњa у Србији. Oвa eминeнтнa устaнoвa висoкoшкoлскoг oбрaзoвaњa, умeтнoсти и културe мeстo јe нa кoмe сe фoрмирaју критeријуми у oблaсти дрaмских умeтнoсти. Тo јe ујeднo и шкoлa из кoјe су пoтeкли нaши нaјзнaчaјнији ствaрaoци и кoјa јe тимe знaчaјнo дoпринeлa висoкoм нивoу пoзoриштa, филмa, рaдијa и тeлeвизијe нa цeлoкупнoм јужнoслoвeнскoм културнoм прoстoру.

Кoнтинуитeт и шeздeсeт пeтoгoдишњa трaдицијa, врхунски нaстaвни прoгрaми и нaјуглeднији прoфeсoри, изузeтни услoви студирaњa и тeхничкe мoгућнoсти чинe oд Фaкултeтa дрaмских умeтнoсти нaјзaнимљивију и нaјпoжeљнију висoкoшкoлску институцију у нaшoј зeмљи.

Reportaža

Pogledajte na sledećem linku

Na četvrtom međunarodnom omladinskom filmskom festivalu “Svetlost svetu” održanom u Rusiji od 15. do 18. juna, u gradovima Jaroslavlju, Ribinsku, Rostovu Velikom, Ugliču i Vjatskom, nagrađena su četiri srpska filma.

Na festival je stiglo 570 filmova koji su podeljeni u 11 kategorija: igrani film, dokumentarni film, film o patriotizmu, film o pravoslavlju, video klip, televizijska emisija, animacija, socijalni, obrazovni, eksperimentalni i humoristički film.

Žiri u čijem su sastavu, pored mnogih značajnih kulturnih radnika, bili i Aleksandar Petrov (dobitnik Oskara 2000. za animirani film “Starac i more”, počasni umetnik Rusije, Američke filmske akademije), Vladimir Alenikov (režiser, pisac, scenarista, producent, akademik Ruske filmske akademije), doneo je odluku da nagradi četiri srpska filma.

Diplomom prvog stepena u kategoriji animacija (uzrasna kategorija A, do 18 godina) nagrađen je film “Legenda o božićnom drvetu”, koji je izrađen u produkciji Kulturnog centra Novog Sada i u čijem snimanju je učestvovalo oko 30 dece.

Diplomu trećeg stepena u kategoriji animacija (uzrasna kategorija B, od 19-35 godina) dobio je film “Priča o proroku Joni” koji je rezultat saradnje srpskog ilustratora Serjože Popova i ruskog studija za animaciju “Čajka-stajka”.

Diplomom drugog stepena u kategoriji igrani film (uzrasna kategorija B) nagrađen je film Luke Popadića “Crveni sneg”.

Diplomom drugog stepena u kategoriji igrani film (uzrasna kategorija B) nagrađen je film Hadži Aleksandra Đurovića “Nakon što je petao zapojao”.

Festival je organizovala Ribinska eparhija Ruske pravoslavne crkve, uz podršku ministarstva kulture Rusije i Nacionalnog fonda za podršku autora.

Učesnici omladinskog filmskog festivala imali su bogat prateći program, obišli su znamenitosti drevnih ruskih gradova na čijim teritorijama se odvijao festival.

U oktobru organizatori planiraju da održe eho festivala u Srbiji. Ovom prilikom biće prikazani najbolji radovi i organizovani susreti mladih režisera iz Srbije i Rusije, saopštio je jedan od laureata, ilustrator iz Sremskih Karlovaca Popov.