Select Page

Atmosfera sa predavanja na predmetu medicinska kozmetika

predmet na smeru estetičar-kozmetičar

Na trećoj godini studijskog programa estetičar-kozmetičar izučava se predmet MEDICINSKE KOZMETIKE. Atmosfera sa predavanja na času medicinke kozmetike.

Medicinska kozmetika izučava pojam mezoterapije, medicinske tretmane za aknoznu kožu, uklanjanje bradavica, filere, radiotalasni lifting.

Više o studijskom programu estetičar-kozmetičar možete pogledati OVDE

Hidratacija (reakcija)

U organskoj hemiji hidratacija je hemijska reakcija u kojoj se hidroksilna grupa (OH) i vodonik vezuju za dva atoma ugljenika koji su kovalentno vezani dvostrukom vezom:

Hidratacija je skup hemijskih i fizičkih procesa, u kojima je voda jedini sa drugom supstancijom bez ostatka. Procesi hidratacije su posebni oblik procesa solvatacije.

Voda u procesu hidratacije može da bude u tečnom ili gasovitom obliku. Razne forme procesa hidratacije se zasnivaju na različitom veziivanju molekula vode sa molekulima drugih supstancija ili njihovim jonima. U produktima hidratacije voda može i dalje da ostaje u obliku molekula ili da udeo u novonastalom hemijskom jedinjenju ima u obliku mešavine vodonika i kiseonika u istoj proporciji kao i u molekulu vode, to jest u odnosu 2:1.

Oblici hidratacije:

  • hemijska reakcija sinteze (podjednako u neorganskoj i organskoj), npr. reakcija vode sa kiseonikom koja daje hidroksid
  • nastanak koordinatne veze u kristalnoj rešetki nekih jedinjenja, usled čega iz bezvodne soli nastaje „uvodnjena“ so.
  • jedinjenje u vodenom rastvoru sa nekim katjonima, usled čega nastaju kompleksni katjoni.